کجا رفتی تو ای ماه خدایی ؟
تو ای ماه پر از فیض الهی
قسم بر "یا علی " و "یا عظیم " ات
دلم با مهر تو شد آسمانی
شبی دیگر بمان و همدمم باش
که من جز تو ندارم همنوایی
چه سازم بی "ابو حمزه " به اسحار؟
که اسحارت بود کنز المعالی
کجا دیگر سراغت را بگیرم ؟
که هر آنت بود گنج نهانی
ندانستم شب قدر تو را قدر
که بگشودی در فهم معانی
دلم تنگ سحرهایت شود باز
تو ای ماه کرام کبریایی
مگر حاجت روا کردی که رفتی ؟
که داری اذن هر حاجت روایی 
یقین دانی تو اول حاجتم را
که سال بعد با مولا بیایی